Drogie mieszkanki i mieszkańcy Gdyni,
Stowarzyszenie BRYZA to inicjatywa Gdynianek i Gdynian, radnych dzielnic oraz społeczników, którym zależy na poprawie jakości życia mieszkańców naszego miasta.
Dlatego też, na stronie www.bryzagdynia.pl oraz naszym profilu fb @bryzagdynia, stworzyliśmy platformę otwartej dyskusji a Państwa uwagi i wnioski będziemy przekładać na konkretne działania w ramach społeczeństwa obywatelskiego.
Doceniając zasługi gdyńskich samorządowców w kształtowaniu nowoczesnej i pięknej Gdyni na przestrzeni ostatnich 30 lat, widzimy jednocześnie wiele problemów trapiących miasto i jego mieszkańców.
Uważamy, że po latach rozwoju mierzonego liczbą nowych budynków, dróg, zakładów pracy itd., nadszedł czas poważnego podsumowania i diagnozy istniejących problemów.
Nadszedł czas zmiany - zacznijmy rozwój naszego miasta mierzyć jakością usług komunalnych, stanem środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców oraz zadowoleniem z codziennego życia.
Zadajmy też sobie pytania o to, jak ma wyglądać i funkcjonować Gdynia za lat 30 i później. Pamiętajmy, że politycy i urbaniści, którzy tworzyli Gdynię na początku XX w.
planowali miasto na dziesięciolecia a nie na kilka najbliższych lat bo tylko dzięki takiemu podejściu miasto może trwać i funkcjonować bezpiecznie i skutecznie rozwiązywać problemy.
Stowarzyszenie Bryza powstała aby połączyć różne organizacje działające na terenie Gdyni we wspólnym celu. Poprawie jakości życia mieszkańców oraz usprawnieniu funkcjonowania miasta.
Jeśli identyfikujesz się z powyższym, Przyłącz się do nas i zmieniaj z nami Gdynię.

DEKLARACJA PROGRAMOWA
STOWARZYSZENIA BRYZA


1. KLIMAT I ROZWÓJ

Dramatyczne zmiany klimatu i związane z tym zagrożenia ekologiczne nie są przejściowym kryzysem, ale trudno odwracalną i kosztowną tendencją. Jesteśmy świadkami zakłócania życia ludzi i zwierząt a nieodpowiedzialna działalność człowieka pogłębia kryzys i prowadzi do trwałego niszczenia środowiska, w którym żyjemy. Chcemy, żeby stwierdzenie tego (potwierdzonego naukowo) faktu było podstawą dalszych rozważań na temat rozwoju miasta. Pragniemy aby Gdynia stała się prekursorem zmian „pro klimatycznych”, wzorem dla innych miast polskich w tej dziedzinie, zachowując status wspaniałego miejsca do życia.

2. PLANOWANIE I EKOLOGIA

Gdynia posiada wiele opracowań poświęconych przyszłości, najważniejsze z nich to:
a. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni
b. Plan adaptacji miasta do zmian klimatu do roku 2030
c. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015-2020
d. Plan ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
e. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla komunikacji miejskiej w Gdyni oraz w miastach i gminach objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2016-2025
f. Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2019-2033
g. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2017-2021.
Miasto bierze również udział w wielu inicjatywach regionalnych jak np. Program Współpracy INTERREG południowy Bałtyk. Wspólnie z mieszkańcami przyjrzymy się tym planom i prognozom a także przedyskutujemy ich treść pod kątem celowości przyjętych rozwiązań oraz rzeczywistej realizacji postulatów w nich zawartych.
Gdynia rozbudowuje dzielnice peryferyjne, których obsługa infrastrukturalna jest bardzo kosztowna. Proponujemy kompleksową dyskusję na temat docelowej planistycznej wizji miasta, dyskusję wspartą wszechstronną analizą kosztów, w tym kosztów środowiskowych.
Podstawą przemyślanej polityki klimatycznej powinna być przede wszystkim ochrona istniejącego środowiska naturalnego, a nie jego kosztowne przekształcanie i kompensacje przyrodnicze, których pozytywne oddziaływanie nastąpi dopiero w przyszłości. Szczególnym przypadkiem takiego kosztownego przekształcania środowiska jest tworzenie obudowanych zbiorników wodnych w ramach programu retencji, a także nieprzemyślana regulacja rzeki Kaczej powodująca jej wylewanie na terenach zabudowanych.

3. FINANSE

Jednym z większych problemów naszego miasta jest jego zadłużenie, które należy radykalnie, lecz stopniowo ograniczyć. Drogą do tego prowadzącą nie musi być zwiększanie obciążeń podatkowych i opłat ponoszonych przez mieszkańców. Należy sprawiedliwie konstruować zasady regulujące ponoszenie opłat na rzecz miasta gdy jest to możliwe, zweryfikować celowość ponoszenia przez miasto wydatków na administrację, działania promocyjne i marketingowe, przedsiębiorstwa komunalne, efektywność realizacji inwestycji oraz prawidłowość procesów przetargowych - również w ramach budżetu obywatelskiego i budżetu wyodrębnionego do kompetencji Rad Dzielnic a także realizację zadań zleconych miejskim jednostkom organizacyjnym.

4. INWESTYCJE I MIESZKANIA

Właściwą i przemyślaną rewitalizację zdegradowanej zabudowy mieszkaniowej (zarówno pojedynczych budynków jak i całych dzielnic) uważamy za działanie kluczowe dla dalszego rozwoju urbanistycznego i społecznego miasta. Należy zmienić dotychczasową politykę przeznaczania niektórych rejonów miasta wyłącznie pod lokale socjalne. Gdynia potrzebuje mieszkań komunalnych na wynajem w przystępnych cenach oraz integracji mieszkańców zamiast tworzenia społecznie wykluczających obszarów mieszkalnych. Plany urbanistyczne muszą uwzględniać postulaty i oczekiwania mieszkańców. Chcemy miasta zielonego, pełnego skwerów kwietnych i parków, także w dzielnicach, nie tylko w centrum miasta. Zapraszamy mieszkańców, urzędników i przedstawicieli samorządu do dyskusji na temat zmiany w podejściu do tego tematu.
Będziemy domagali się przedstawienia szczegółowych i rzetelnych informacji na temat przyszłości gdyńskiego lotniska. Uważamy, że należy rozważyć rezygnację z projektu uruchomienia tego lotniska i zaproponowania przez władze Gdyni innego sposobu zagospodarowania terenów i budynków, w które już zainwestowano na tym terenie.

5. POLITYKA SPOŁECZNA

Poza polityką społeczną połączoną z działaniami rewitalizacyjnymi chcemy większego wsparcia miasta dla osób z niepełnosprawnościami, transparentnych zasad dostępu do rehabilitacji oraz dalszego likwidowania barier architektonicznych w mieście. Chcemy poprawy polityki mieszkaniowej, zdrowotnej i edukacyjnej. Należy poddać weryfikacji prawidłowość stosowania aktualnych finansowych programów pomocowych oraz przeprowadzić audyt działalności miejskich jednostek powołanych w celu udzielania pomocy potrzebującym mieszkańcom.

6. ZARZĄDZANIE MIASTEM

Będziemy dążyć do zwiększenia partycypacji mieszkańców w procesach decyzyjnych w każdej dziedzinie funkcjonowania miasta, w granicach określonych przez prawo. Postulujemy wprowadzenie zasady jawności podejmowanych działań, rzetelnego informowania mieszkańców, dostępności urzędników oraz współpracy wszędzie tam, gdzie mieszkańcy oczekują i nie zakłóca to pracy instytucji miejskich.
Władzę w mieście sprawują mieszkańcy poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Miasta i to radni powinni sprawować funkcję kontrolną wobec organu wykonawczego jakim jest prezydent miasta. W obecnym układzie większość radnych wywodzi się ze środowiska, którego reprezentantem jest także prezydent miasta. Taka sytuacja powoduje, że to samo środowisko polityczne sprawuje władzę i ją kontroluje, co nie sprzyja przejrzystości w działaniu władz miasta.
Widzimy, że magistrat się rozrasta, urzędników i pełnomocników prezydenta przybywa a jednocześnie wiele procedur urzędowych trwa coraz dłużej. Przygotujemy wspólnie z mieszkańcami program efektywnego zarządzania miastem. Stworzymy nowy kodeks etyczny, który uniemożliwi radnym przyjmowanie zleceń od miasta a także zasiadania w zarządach oraz radach nadzorczych spółek miejskich.

7. EDUKACJA I KULTURA

Aktywne zaangażowanie obywateli, szczególnie młodych, w życie polityczne, kulturalne i społeczne jest jednym z fundamentów demokracji lokalnej. Będziemy promowali wartości demokratyczne, przezwyciężenie społecznej apatii wśród młodzieży, rozwijanie zdolności myślenia ekonomicznego i krytycznego, angażowanie młodych ludzi w działania na rzecz społeczności lokalnej, demokratycznych struktur w obrębie szkół, mediację rówieśniczą.
Będziemy działać na rzecz świadomości mieszkańców, włączania ich w lokalne inicjatywy. Postulujemy wprowadzenie określenia „dzielnica” w miejsce „rada, czy zarząd dzielnicy”, co zwiększy identyfikację mieszkańców z dzielnicą i radnymi. Aktywnie włączymy się w działania podjęte już przez władze miasta na rzecz uporządkowania podstaw prawnych działania dzielnic oraz ich współpracy z jednostkami miejskimi. Mieszkańcy powinni poczuć się gospodarzami swoich dzielnic.
Przyjrzymy się wsparciu, jakiego miasto udziela organizacjom pozarządowym, i budowaniu III sektora organizacji pozarządowych (zapewnienie narzędzi, lokali, wsparcia prawniczo – technicznego, księgowego). Będziemy promowali, kulturę, empatię, nowych liderów miejskich oraz przeciwdziałać agresji i nienawiści w przestrzeni miejskiej.
Dostrzegamy obecność wśród nas obywateli innych krajów, którzy mogą wnieść wiele pozytywnych doświadczeń do naszego życia – będziemy aktywnie wspierać włączanie ich do naszej gdyńskiej społeczności.

Kontakt


Nasz Facebook

E-mail